top of page

LIST OF LITERATURE

Arnesen m.fl. i Befring, E., Frønes, I. og Sørlie, AM. (2010). Sårbare unge. Nye perspektiver og tilnærminger. Oslo: Gyldendal akademiske
 

Bath, H. (2008). The Three Pillars of Trauma-Informed Care. Reclaiming children & Youth, 17(3), 17-21.
 

Bath, H. (2015). The three pillars of traumawise care: Healing in the other 23 hours1. Reclaiming Children and Youth, 23(4), 5.
 

Bergkastet,I., Dahl, L. og Hansen, K. A. (2009). Elevenes læringsmiljø – lærerens muligheter. En praktisk håndbok i relasjonsorientert klasseledelse. Oslo: Universitetsforlaget.
 

Drugli, M.B. (2012). Relasjonen lærer og elev - avgjørende for elevenes læring og trivsel. Oslo: Cappelen Damm
 

Fagfornyelsen LK20. Hentet https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/
 

FNs Barnekonvensjon artikkel 34. Hentet fra https://barneombudet.no/for-voksne/barnekonvensjonen/hele-barnekonvensjonen/#34
 

Hackett, S., Holmes, D., & Branigan, P. (2016). Harmful sexual behaviour framework: an evidence-informed operational framework for children and young people displaying harmful sexual behaviours. Hentet https://learning.nspcc.org.uk/research-resources/2019/harmful-sexual-behaviour-framework/
 

Hafstad, G.S. og Augusti, E-M (red.) (2019), Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten: En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år. Oslo: Nasjonalt kunnskapssent¬er om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2019)
 

Hattie, J. (2008). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Routledge.
 

Hegge, B. (2018). Med hjerte for seksualiteten – veiledning til sunn seksuell helse hos barn og unge. Stavanger: Hertervig forlag
 

Jahnsen, H., Ertresvåg, S. & Westrheim, K. (2007). Utvikling av sosial kompetanse. Veileder for skolen. Oslo: Utdanningsdirektoratet. Hentet fra https://www-lu.hive.no/ansatte/moh/documents/Veil_Sos_kompetanse.pdf
 

Kleive, H. og Ingnes, E. (2011). I møte med unge overgripere. Oslo: Gyldendal akademiske
 

Kompetanseløftet, Udir 2019. Hentet fra https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/
 

Kruse, A.E. (2011). Unge som begår seksuelle overgrep. Oslo: NKVTS. Hentet fra https://www.nkvts.no/content/uploads/2015/08/Unge-som-begaar-seksuelle-overgrep2011.pdf
 

Kvello, Øyvind. 2015. Barn i risiko. Skadelige omsorgssituasjoner. 2. utgave. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.
 

Lund, A.B. (2017). Mangfold gjennom anerkjennelse og inkludering i skolen. Oslo: Gyldendal Akademiske
 

MacLean, P. D. (1985). Evolutionary psychiatry and the triune brain. Psychological Medicine, 15(2), 219–221
 

Mindreårige anmeldt for voldtekt 2016 (Politiet 2017) Hentet fra https://www.politiet.no/globalassets/04-aktuelt-tall-og-fakta/voldtekt-og-seksuallovbrudd/mindrearige-anmeldt-for-voldtekt-i-2016_web.pdf
 

Mossige, S., og Stefansen, K. (2016). Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007-2015 (NOVA rapport 5/2016). Hentet fra http://www.hioa.no/content/download/125214/3227117/file/Vold-ogovergrep-mot-barn-og-ung-NOVA-Rapport-5-16-web. pdf.
 

Nordahl, T., Sørlie, MA, Manger, T. og Tveit, A. (2005): Atferdsproblemer blant barn og unge. Teoretiske og praktiske tilnærminger. Bergen: Fagbokutvalget
 

Nye læreplaner grunnskolen og gjennomgående fag vgo (Utdanningsdirektoratet, 2020) Hentet fra https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/Nye-lareplaner-i-grunnskolen-og-gjennomgaende-fag-vgo/
 

Opplæringsloven § 9A. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11#§9a-1
 

Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021). Hentet fra http://kriminalitetsforebygging.no/dokumenter/opptrappingsplan-vold-overgrep/
 

Pedersen, H. S., Nøhr, K., Kloppenborg, H. S., & Feilberg, S. (2017). Børn, der krænker andre børn. KORA.
 

Pratt, R., & Fernandes, C. (2015). How Pornography May Distort Risk Assessment of Children and Adolescents Who Sexually Harm. Children Australia, 40(3), 232-241.
 

Ringereide, K. og Thorkildsen, S.L. (2019). Folkehelse og livsmestring i skolen. Kristiansand: PEDLEX
 

Stevnhøj, A. L., & Strange, M. (2016). Børn og seksualitet. København: Hans Reitzel.
 

Stien, P., Kendall, J. (2004). Psychological Trauma and the Developing Brain. New York: Routledge
 

Strategi for seksuell helse (Helse- og omsorgsdepartementet, 2017) Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/284e09615fd04338a817e1160f4b10a7/strategi_seksuell_helse.pdf
 

Voldtektssituasjonen i Norge 2017. Kripos, Taktisk etteforskningsavdeling, Voldtektsseksjonen juni 2018. Hentet fra https://www.politiet.no/globalassets/04-aktuelt-tall-og-fakta/voldtekt-og-seksuallovbrudd/voldtektssituasjonen-i-norge-2017
 

Webster-Stratton, C. (2005). Hvordan fremme sosial og emosjonell kompetanse hos barn. Oslo: Gyldendal.
 

Øverlien, C., Hauge, M. I., & Schultz, J. H. (Red.) (2016). Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. Universitetsforlaget
 

Aasland, M, W. (2015). Barna og seksualiteten. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

bottom of page